[1]
วัฒนพงศ์สถิต พ., กังใจ ว. and สุ่มเงิน ช. 2016. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งอดทนของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง FACTORS RELATED TO HARDINESS AMONG ELDERLY WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 32, 3 (Sep. 2016).