[1]
ส่งวัฒนายุทธ ป., วัฒนากร ก., กลิ่นหอม ข. และ รัตนภาค พ. 2016. การพัฒนาโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูงในชุมชนหนองพลับ จังหวัดเพชรบุรี DEVELOPMENT OF HEALTH BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM AMONG PRE-HYPERTENSION ADULTS IN NONG-PLUB, PHETCHABURI PROVINCE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 32, 2 (พ.ค. 2016).