[1]
ตปนียากร ว. 2016. กองบรรณาธิการ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 32, 2 (พ.ค. 2016).