[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2016. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 32, 1 (ม.ค. 2016).