[1]
ศักดา เ., เรืองสูง เ., วิทยพันธ์ ย., ศรเกษตริน อ. and กัลกะ ส. 2016. ผลของการให้โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพ ชุมชนโพหวาย THE EFFECTS OF HEALTH PROMOTION PROGRAMS FOR PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES AT PHO WAI PRIMARY CARE UNIT. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 32, 1 (Jan. 2016).