[1]
เผื่อนด้วง อ. และ ศิริวัฒน์ชัยพร ร. 2015. การประยุกต์การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิาจริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล APPLICATION OF COOPERATIVE LEARNING IN THE NURSING ETHICS AND LAWS COURSE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 31, 3 (ก.ย. 2015).