[1]
ภูศรี เ. and เกิดมงคล พ. 2013. ผลของโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง และความเข้มแข็งในการมองโลก ของผู้เสพแอมเฟตามีน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 28, 1 (Jan. 2013).