[1]
ธรรมรักษา พ. 2013. ประสบการณ์ที่ประทับใจจากการเยือนบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 27, 3 (ม.ค. 2013).