[1]
ส่งเมา อ. 2013. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการสื่อสารทางเพศและความพึงพอใจทางเพศในชีวิตสมรสของพยาบาลที่สมรสแล้ว: โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).