[1]
ศรีนวล ส., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2013. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ร้านอาหารต่อการดำเนินงานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).