[1]
ศิริพรกิตติ น., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2013. ความผูกพันองค์กรและประเภทวัฒนธรรมองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราช. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).