[1]
กอบกิจสุมงคล ก., เอื้ออารี เ., วรอาคม อ. and แสนเจริญสุทธิกุล น. 2013. ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด ณ รพ.รามาธิบดี. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 3 (Jan. 2013).