[1]
เจริญสุข เ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2013. แรงจูงใจและบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ประเทศไทย. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 2 (Jan. 2013).