[1]
โสตถิผลอนันต์ ส., เข้มขัน เ. and นิโรธนันท์ อ. 2013. รายงานวิจัยวิจัย ผลของการออกแบบการเรียนที่มีการใช้ประสบการณ์จริงในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 1 (Jan. 2013).