[1]
กั้วกำจัดจ. and จีระแพทย์ว. 1. ประสบการณ์ความต้องการการดูแลของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนที่ใส่ท่อหลอดลมคอ. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 1 (1).