[1]
รวีพิสุทธิ์ จ. และ อังสุโรจน์ ย. 2013. ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 27, 1 (ม.ค. 2013).