[1]
ฤทธิ์ธาทร ข., ตรีเดช ป. and ครึกครื้นจิตร พ. 2013. การปฏิบัติงานของนักกายภาพบำบัดในโรงพยาบาลเอกชนตามมาตรฐานกายภาพบำบัด. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 27, 1 (Jan. 2013).