[1]
ปานเจริญ ร., ตรีเดช ป. and ครึกครื้นจิตร พ. 2013. การปฏิบัติงานของวิสัญญีพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์ ในเขตภาคกลาง. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 26, 2 (Jan. 2013).