[1]
ตรีเดช ป., ครึกครื้นจิตร พ. and ธนกาญจน์ น. 2013. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 26, 2 (Jan. 2013).