[1]
ศรีจำนงค์ น., รวิวรกุล ท., ละกำปั่น ส. and มาลาธรรม พ. 2013. ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 26, 1 (Jan. 2013).