[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2015. คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 31, 2 (พ.ค. 2015), 141–144.