[1]
ชีพประสพน. and อ่วมตานีอ. 2015. ประสบการณ์ของพยาบาลประจำการที่ ช่วยดูแลนักศึกษาพยาบาล ขณะฝึกภาคปฏิบัติ EXPERIENCES OF REGISTERED NURSES IN MENTORING NURSING STUDENTS DURING CLINICAL PRACTICUM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 31, 2 (May 2015), 44-56.