[1]
เตากล่ำเ., จิโรจน์กุลป. and บุญปลูกส. 2015. ผลของการตัดข้อสอบที่มีค่าอำนาจจำแนกติดลบออกต่อคะแนนการสอบ และ ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต THE EFFECTS ON TEST SCORES AND THE RELIABILITY OF THE TEST AFTER EXCLUDING THE ITEMS WITH NEGATIVE DISCRIMINATION POWER: FACULTY OF. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 31, 2 (May 2015), 26-43.