[1]
ระยาภ., เบญจกุลศ., เก่งการพานิชม., เก่งการพานิชธ. and ลัธธนันท์ก. 2015. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการเลิกสูบบุหรี่ตามแบบจำลองขั้นตอน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง EFFECTS OF THE SMOKING CESSATION PROGRAM APPLYING TRANSTHEORETICAL MODEL AMONG SMOKERS AT WONGWON SUB-DISTRICT, KUNTUNG DISTRICT, TR. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 31, 2 (May 2015), 9-25.