[1]
จันทรภูมี เ. และ ศรีสถิตย์นรากูร บ. 2013. ตัวชี้วัดธรรมาภิบาลในองค์การพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 25, 3 (ม.ค. 2013).