[1]
ไขนภา แก้วจันทรา ไ., อยู่ใจเย็น ม., สุวิทยะศิริ เ. และ เพชรประไพ ณ. 2013. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมเสี่ยงในการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 25, 1 (ม.ค. 2013).