[1]
เพียรพิจารณ์ อ., ศรีอมรรัตนกุล ธ. และ วงศ์ใหญ่ ส. 2013. การพัฒนาคู่มือประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลด้วยตนเองของนักศึกษาพยาบาล ในวิชาหลักการและเทคนิคการพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 25, 1 (ม.ค. 2013).