[1]
บุญศิลป์ ส., รัชวัตร์ ป. และ เปรื่องเดช ส. 2015. ทัศนคติเชิงงจริยธรรมตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ETHICAL ATTITUDE BASED ON PERCEPTION OF NURSING STUDENTS UNDER THE JURISDICTION OF PRABOROMARAJCHANOK INSTITUTE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 31, 1 (ม.ค. 2015), 50–60.