[1]
โพธิ์พัฒนชัย อ., ศรเกษตริน อ. and จันทรา ร. 2015. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการพยาบาล ด้านภัยพิบัติสำาหรับนักศึกษาพยาบาล. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 31, 1 (Jan. 2015), 1–12.