[1]
พิมปา ฤ., ธีระวิวัฒน์ ม., อิมามี น. และ ตันสกุล ส. 2014. พฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของผู้ป่วยโรคเบาหวาน จังหวัดกาญจนบุรี HERBAL USING BEHAVIORS AMONG DIABETES, KANCHANABURI PROVINCE. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 30, 3 (ก.ย. 2014), 14–25.