[1]
เพียรพิจารณ์ อ. 2014. รู้คิดจากชีวิตคนทํา. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 30, 2 (พ.ค. 2014), 104–108.