[1]
ดีมะการพ. and สิริธรังศรีบ. 2014. คุณลักษณะภาวะผู้นำ: กรณีศึกษาผู้บริหารการพยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับปฐมภูมิ จากสภาการพยาบาล Leadership Characteristics: A Case study of an Administrator who Received a Nursing Service Excellence Award at the Primary Care Level from the Thailan. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 30, 2 (May 2014), 48-57.