[1]
จิโรจน์กุลป., อนนท์รัตน์ก. and รัตนานุกูลง. 2014. การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้ แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพ็นเดอร์ Development of an authentic health promotion behaviors assessment tool using Pender’s Health Promotion Model. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 30, 1 (Jan. 2014), 57-71.