[1]
แก้วทองน., เติมศิริกุลชัยล., ลีระพันธ์ป., เก่งการพานิชธ. and แก้วดำเกิงข. 2014. ความแตกฉานด้านสุขภาพในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหอย จังหวัดสระแก้ว HEALTH LITERACY OF GROUP AT RISK OF HYPERTENSION AT BAN NONGHOI SUB-DISTRICT HEALTH PROMOTING HOSPITAL,SA KAEO PROVINCE. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 30, 1 (Jan. 2014), 45-56.