[1]
นาคกุล ล., ตรีเดช ป., ปั้นดี ว. and ศิริ ส. 2014. ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากรในโรงพยาบาลรามาธิบดี (Needs of Self Development Among Ramathibodi Hospital Personnel). Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 30, 1 (Jan. 2014), 22–33.