[1]
คชาทอง พ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2014. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินงานตามนโยบาย 3S ของผู้อำนวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในจังหวัดนครปฐม FACTORS ASSOCIATED WITH THE IMPLEMENTATION OF THE 3-S POLICY OF THE DIRECTORS OF TAMBON HEALTH PROMOTING HOSPITALS IN NAKHONPATHOM. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 30, 1 (Jan. 2014), 1–9.