[1]
ศรีจันทร์ อ., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2013. ความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล JOY AT WORK OF REGISTERED NURSES IN BUMRUGRAD INTENATIONAL HOSPITAL. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 29, 2 (Jul. 2013), 44–57.