[1]
เก่งการพานิช ม., เก่งการพานิช ธ., ลัธธนันท์ ก., เบญจกุล ศ. และ พรรคเจริญ ห. 2013. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่หลีกเลี่ยงภาษีในภาคใต้ของไทย Factors Related to Tax Avoidant Cigarette Smoking in the South of Thailand. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 29, 1 (ม.ค. 2013), 82–95.