[1]
อินทรสงเคราะห์ ด., ตรีเดช ป. and ปั้นดี ว. 2013. การตัดสินใจบริจาคโลหิตในเขตกรุงเทพมหานคร BLOOD DONATION DECISION IN BANGKOK METROPOLITAN. Journal of Health and Nursing Research (Journal of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok). 29, 1 (Jan. 2013), 65–81.