[1]
ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2021. ปกหน้า. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 1 (เม.ย. 2021).