[1]
โพธิ์สุวรรณ์ จ., รอดจากภัย ย. , อับดุลลากาซิม ป. และ วงษ์สุทธิเลิศ อ. 2022. ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนสูงในผู้ป่วย โรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษชนิดเกรฟส์ในพื้นที่ที่มีไอโอดีนเพียงพอ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 38, 2 (ส.ค. 2022), 73–83.