[1]
อภิสิทธิวาสนา น. , ศรีชัยรัตนกูล เ. และ เทียมหมอก ม. 2021. สถานการณ์การติดเกม และปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ระดับประถมศึกษา : เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 3 (พ.ย. 2021), 254–266.