[1]
ศรีคำภา ส. , มูลศาสตร์ ส. และ ทิพย์กาญจนเรขา ก. 2022. การพัฒนารูปแบบการจัดการโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในชุมชน ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 38, 1 (เม.ย. 2022), 197–212.