[1]
ธรรมกุล ด. และ อนนท์รัตน์ ก. 2021. การพยาบาลโดยใช้ผู้ป่วยและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง: มิติสำหรับการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 1 (เม.ย. 2021), 14–24.