[1]
เทียบฤทธิ์ ส. , เทริ์นโบล์ น. , ศรีภูวงษ์ ช. , ศรีภูวงษ์ ว. และ ศรีดาเกษ เ. 2021. ผลของโปรแกรมสนับสนุนการดูแลตนเองต่อพฤติกรรมป้องกันโรคไตเสื่อมเรื้อรัง ของกลุ่มเสี่ยงในชุมชน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 37, 3 (ต.ค. 2021), 229–240.