[1]
สินธุชัย ส. , อุบลวรรณ ก. และ พานิชกุล ก. 2020. การเรียนรู้โดยใช้ทีมเป็นฐาน: การนำไปใช้ในการเรียนการสอน. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 3 (พ.ย. 2020), 273–283.