[1]
ทิพย์วารีรมย์ ว. , ชลายนเดชะ ช. และ ห่านรุ่งชโรทร อ. 2020. ปัจจัยทำนายการใช้ถุงยางอนามัยในนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนปลาย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 3 (พ.ย. 2020), 69–79.