[1]
จารุจินดา ว., ศรีอมรรัตนกุล ธ. , พรมีศรี อ. , แช่มชื่น ร. , จิตรัตนพร ส. และ โตสงคราม พ. 2022. ผลของโปรแกรมพุทธจิตวิทยาต่อจิตปัญญาของพยาบาล. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 38, 1 (เม.ย. 2022), 158–171.