[1]
ชูอินทร์ น. , ละกำปั่น ส. และ อำนาจสัตย์ซื่อ ข. 2022. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพเรื่องโรคเบาหวาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 38, 1 (เม.ย. 2022), 254–267.