[1]
ทาเสนาะ เอลเทอร์ ป. , ณภัค ว. และ ใจการุณ พ. 2020. การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดำเนินการวิจัย. วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ). 36, 2 (ส.ค. 2020), 273–285.